Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) pobieranych za pośrednictwem Sklepu jest DVDmax.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie, ul. Spółdzielców 18A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000255597. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa.

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu i przez okres realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz – pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód - w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub realizacją celów informacyjnych. Po realizacji umowy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i czasie wskazanym właściwymi przepisami prawa.

Administrator dołożył wszelkich starań technicznych i organizacyjnych oraz zagwarantował zachowanie należytego bezpieczeństwa, mającego na celu ochronę praw i wolności oraz interesów osób, których dane są przetwarzane.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie. Brak podania danych w procesie rejestracji uniemożliwi zawarcie i realizację umowy z Administratorem.

Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawartą z administratorem umową i w celu jej realizacji innym podmiotom realizującym na rzecz administratora usługi związane z dostawą towarów (logistyka) lub rozliczeniami finansowymi (księgowość).

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: Imię/Nazwisko/Ulica i numer domu/ Kod pocztowy/Miasto/Adres e-mail/Telefon komórkowy.

Administrator informuje również, że podczas przetwarzania danych nie stosuje procesów profilowania danych. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innych administratorów.

Poza wyżej wymienionymi prawami użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wysyłając e-mail na adres: ado@dvdmax.pl bądź też listownie na adres Administratora Danych Osobowych DVDmax.pl Sp. z o. o., 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 18A.